Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Ceník stavebních prací - školení pro snadné ovládání programu

Garance 10.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:48

Videoseminář pro uživatele aktuální verze programu Ceník stavebních prací. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s programem.

Kapitoly videa

loading

Naučte se za 1 hodinu používat Ceník stavebních prací!

Ing. Pavla Butorová Vás provede programem Ceník stavebních prací a na učí Vás efektivní práci s ním.

Jaký je obsah videosemináře?

Lekce je rozdělena do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.Podrobný obsah videosemináře:

Část: Katalog stavebních prací

Úvod a představení modulů programu
Program Ceník stavebních prací je členěn do modulů: Katalog cen stavebních prací a materiálů, Stavební rozpočet, harmonogram stavby, čerpání rozpočtu a fakturace.

Databáze RTS
Program obsahuje kompletní databázi cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Tato databáze je tříděna do skupin HSV, PSV, Montáž, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiál. V jednotlivých skupinách jsou položky tříděny do stromové struktury dle TSKP.

Vlastní položky z databáze RTS
V programu se mohou provádět individuální úpravy položek z databáze RTS, tzn. upravovat jejich cenu dle vlastních zkušeností v praxi nebo vytvářet zcela vlastní položky včetně kódu a názvu položky. Program pak uchovává databázi RTS a vedle toho i databázi vlastních položek, se kterými se pak může pracovat v rámci tvorby stavebního rozpočtu.

Oblíbené práce a materiál
Z velkého rozsahu položek v katalogu cen stavebních prací a materiálů je možné vybrat položky oblíbené buď manuálně anebo si nastavit pod příkazem Soubor/Možnostiautomatické vložení do složky oblíbené při určitém počtu použití dané položky v programu.

Nová položka mimo databázi RTS
V programu je možné vytvářet i zcela vlastní položky, včetně jejich kódu, názvu, ceny a dalších jejich parametrů, utříděných do vlastních skupin. Zároveň je možné provádět i automatický import takovýchto vlastních položek z xls souborů.

Import položek z Excelu
Program umožňuje automatický import vlastních položek uložených ve formátu xls bez nutnosti přípravy jakýchkoliv šablon pro import. Pouze postačí mít k tomu soubor ve formátu xls a program z něho automaticky naimportuje vlastní položky do katalogu cen stavebních prací a materiálů, kde se pak mohou tyto naimportované položky přesunovat do skupin v rámci vlastních položek.

Hledání a export
Vyhledávání položek v katalogu je možné buď podle kódu položky, nebo podle jejího názvu (jména). Pokud se hledá podle kódu, tak stačí zadat jen prvních pár znaků kódu položky a program najde celou řadu položek začínajících tímto kódem. Pokud se hledá podle názvu, tak tam je třeba zadat jednotlivé pojmy z názvu položky, využít k tomu lze i samorozbalovací lištu s pojmy a počty jejich výskytů, a zároveň zohlednit i další parametry upřesňující výsledky hledání, jakými jsou např.: diakritika, přesná shoda slov apod.

Hromadný export položek z katalogu možný není, je umožněn pouze výstup po jednotlivých položkách a to pouze v rámci tisku anebo v PDF formátu.
 

Část: Stavební rozpočet

Tvorba stavebního rozpočtu
Před samotnou tvorbou stavebního rozpočtu je třeba si nejprve založit Novou stavbu, tím se otevře Krycí list stavby, který se vytváří automaticky podle toho, jaké položky se vyskytují ve stavebním rozpočtu. Pak se teprve může přistoupit k samotné tvorbě rozpočtu, kdy se v katalogu vybere položka, dá se příkazem Vložit do rozpočtu, kde se následně zadá množství a položka se stane součástí stavebního rozpočtu včetně skupiny, ze které v katalogu pochází.

Přesun hmot, sutí a montáž
Položky přesun hmot a suti nebo montážní položky se dají do stavebního rozpočtu vložit samostatně nebo pak za pomoci využití automatické funkce sumarizující celkovou hmotnost pro vybrané položky, ke kterým se tento typ položky má použít.

Automatický import položek
Program umožňuje automaticky ocenit slepý rozpočet zpracovaný ve formátu xls bez jakékoliv nutnosti přípravy šablon pro import. Program pak podle kódu položek dohledá shodu položek z katalogu cen stavebních prací a materiálů a podle zadaného množství jej automaticky ocení. V případě, že se kód neshoduje, tak nabídne alternativy položek, které je možné potvrdit nebo dovybrat a automatický import tak dokončit.

Práce s rozpočtem, krycí list rozpočtu
S vytvořeným rozpočtem se dá různě pracovat, dají se v něm nastavovat různé rekapitulace po skupinách, podskupinách apod. anebo různě třídit, popřípadě přesunovat jednotlivé položky do jiných skupin. Zároveň je umožněno přepočítat celý rozpočet koeficientem nebo pak poskytnout slevy buď na celý rozpočet, nebo na jednotlivé položky. To co se bude v rozpočtu zobrazovat, je možné si přednastavit příkazem Položka/Zobrazené položky v rozpočtu, kde je k výběru celá řada dalších parametrů k položce, které pak budou vidět jak na monitoru, tak ve výstupu z programu.

Krycí list rozpočtu se tvoří automaticky, podle toho jaké položky jsou již ve stavebním rozpočtu zpracovány, vždy se k němu dá vrátit příkazem Zobrazit/Krycí list rozpočtu. V Krycím listě se pak dá nastavit i sazba DPH a základní informace o samotné stavební zakázce.

Výkaz výměr
Výkaz výměr se tvoří v programu automaticky z položek vložených do stavebních rozpočtů. Je třeba při zadávání položek do stavebního rozpočtu vždy zadat rozměr a zatrhnout příkaz Ve výkazu výměr. Toto se dá pak provést zpětně i hromadně příkazem Položka/Výkaz výměr/Vložit položky do výkazu výměr. Aby došlo ke kompletnímu zobrazení rozměrů ve výkazu výměr nebo následně i pak přímo ve stavebním rozpočtu, je třeba mít zatržené Rozměry pod příkazem Položka/Zobrazené položky v rozpočtu.

Automatické určení výměr
Pro tvorbu stavebních rozpočtů je určena speciální funkce Automatické určení výměr, která umožní určit výměry přímo z výkresu a vložit je rovnou do zpracovávaného stavebního rozpočtu k vybrané položce. Stačí mít k tomu jen výkres ve formátu jpg a tato funkce pak automaticky (po označení pouhým kliknutím myši) určí délky, obsahy a kusy v požadovaném měřítku.

Třídění stavebního rozpočtu
Pro výsledný stavební rozpočet nabízí program celou řadu rekapitulací: podskupiny a položky, skupiny a položky, jen skupiny, jen podskupiny nebo jen položky. Jen položky HSV, PSV či položky víceprací nebo méněprací. Zároveň je možné třídit stavební rozpočet vzestupně, sestupně nebo podle HSV a PSV. Vše se dá vždy vrátit do původního stavu, ve kterém byl stavební rozpočet zpracován.

Úkolový list, vícepráce a méněpráce
V programu je možné vytvářet i Úkolové listy, stačí k tomu v hotovém stavebním rozpočtu zvolit příkaz Položka/Úkolový list a po jeho založení následně pak vybrat položky, které v něm budou zahrnuty.

Vyskytnou-li se během výstavby položky víceprací či méněprací, lze i tyto položky do stavebního rozpočtu zaznamenat a následně pak s tímto přívlastkem buď samostatně anebo v rámci celého stavebního rozpočtu zobrazovat.

Cenová analýza stavby
Pro srovnávání zpracovaného stavebního rozpočtu v jednotlivých cenových úrovních slouží speciální funkce Cenová analýza stavby, která pracuje s aktuálními cenami a která umožňuje jejich porovnání se staršími cenami z katalogu, které byly odebrány v rámci pravidelných aktualizací. Na základě této volby se pak provede tabulková a grafická analýza stavby, kterou je možno libovolně upravovat.

 

Část: Harmonogram stavby

Harmonogram stavby
V programu je možné vytvářet harmonogram stavby z již vytvořeného stavebního rozpočtu. Pokud dojde k přiřazení položek do harmonogramu příkazem Položka/Vložit položky do harmonogramu, tak se zobrazí tabulková a grafická část harmonogramu výstavby. Následně je pak možné provádět různé úpravy jako např.: upřesňovat počet pracovních zdrojů, definovat technologické přestávky, popřípadě ovlivňovat její grafické zpracování apod.

 

Část: Čerpání a fakturace

Fakturace rozpočtu
Veškeré položky zpracované ve stavebním rozpočtu se automaticky zobrazují i v modulu Čerpání rozpočtu a fakturace, kde se následně pak dají libovolně fakturovat s příslušným množstvím a cenou za odvedenou práci popř. materiál. Typ faktur, které program nabízí je buď klasická faktura, zálohová faktura nebo faktura s přenesenou daňovou povinností. Vystavené faktury je pak možné evidovat v Knize faktur nebo v Centrální evidenci faktur, která zaznamenává veškeré faktury vystavené v programu, včetně možnosti vyhledávání uhrazený či neuhrazený faktur.

Soupis provedených prací
Soupis provedených prací lze v programu provádět dvěma způsoby, buď jako soupis provedených prací jako součást vystavené faktury nebo bez nutnosti fakturace jako výstup podle vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Výstupy z programu
Program umožňuje celou řadu výstupů, mezi které patří standardní tisk, který je předdefinovaný programem a ve velké míře využíván nebo pak uživatelský tisk, který umožňuje standardní tiskový výstup upravit dle vlastních požadavků. Dalšími formáty pro výstup z programu jsou: PDF, Excel (XLS), XML (tj. elektronický výkaz výměr – eVV), ORF formát, TXT anebo CSV formát.

Harmonogram stavby
V programu je možné vytvářet harmonogram stavby z již vytvořeného stavebního rozpočtu. Pokud dojde k přiřazení položek do harmonogramu příkazem Položka/Vložit položky do harmonogramu, tak se zobrazí tabulková a grafická část harmonogramu výstavby. Následně je pak možné provádět různé úpravy jako např.: upřesňovat počet pracovních zdrojů, definovat technologické přestávky, popřípadě ovlivňovat její grafické zpracování apod.

 

Část: Čerpání a fakturace

Fakturace rozpočtu
Veškeré položky zpracované ve stavebním rozpočtu se automaticky zobrazují i v modulu Čerpání rozpočtu a fakturace, kde se následně pak dají libovolně fakturovat s příslušným množstvím a cenou za odvedenou práci popř. materiál. Typ faktur, které program nabízí je buď klasická faktura, zálohová faktura nebo faktura s přenesenou daňovou povinností. Vystavené faktury je pak možné evidovat v Knize faktur nebo v Centrální evidenci faktur, která zaznamenává veškeré faktury vystavené v programu, včetně možnosti vyhledávání uhrazený či neuhrazený faktur.

Soupis provedených prací
Soupis provedených prací lze v programu provádět dvěma způsoby, buď jako soupis provedených prací jako součást vystavené faktury nebo bez nutnosti fakturace jako výstup podle vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Výstupy z programu
Program umožňuje celou řadu výstupů, mezi které patří standardní tisk, který je předdefinovaný programem a ve velké míře využíván nebo pak uživatelský tisk, který umožňuje standardní tiskový výstup upravit dle vlastních požadavků. Dalšími formáty pro výstup z programu jsou: PDF, Excel (XLS), XML (tj. elektronický výkaz výměr – eVV), ORF formát, TXT anebo CSV formát.

Lektor

Ing. Pavla Butorová

Absolventka ČVUT fakulty stavební působí od roku 1998 v nakladatelství Verlag Dashöfer. Od roku 2000 se podílí na vzniku a vývoji produktu Ceník stavebních prací, který mezi zákazníky dosahuje stále větší oblíbenosti. V současné době pro tento produkt vytváří uživatelské zázemí v podobě zdokonalování a vývoji nových funkcí programu. Dále pak působí jako odborný poradce pro uživatele tohoto programu.

e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle