Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

Ceník stavebních prací online - školení pro snadné ovládání internetové aplikace

Garance 14.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:30

Videoseminář pro uživatele internetové aplikace Ceník stavebních prací online. Na videosemináři budou vysvětleny všechny důležité postupy, rady a práce s internetovou aplikací.

Kapitoly videa

loading

Naučte se používat Ceník stavebních prací on-line!

Ing. Pavla Butorová Vás provede internetovou aplikací Ceník stavebních prací a na učí Vás efektivní práci s ním.

Jaký je obsah videosemináře?

Lekce je rozdělena do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.


Podrobný obsah videosemináře:

Část: Katalog stavebních prací

Úvod a představení modulů internetové aplikace  Ceník stavebních prací je členěn do částí: Katalog cen stavebních prací a materiálů, Stavební rozpočet, Harmonogram stavby, Čerpání rozpočtu a fakturace.

Databáze RTS Program obsahuje kompletní databázi cen stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Tato databáze je tříděna do skupin HSV, PSV, Montáž, Přesuny hmot a sutí, Agregace a Materiál. V jednotlivých skupinách jsou položky tříděny do stromové struktury dle TSKP.

Vlastní položky z databáze RTS V internetové aplikaci se mohou provádět individuální úpravy položek z databáze RTS, tzn. upravovat jejich cenu dle vlastních zkušeností v praxi. Program pak uchovává databázi RTS a vedle toho i databázi vlastních položek, se kterými se pak může pracovat v rámci tvorby stavebního rozpočtu.

Oblíbené práce a materiál Z velkého rozsahu položek v katalogu cen stavebních prací a materiálů je možné vybrat položky oblíbené buď manuálně anebo si nastavit pod příkazem Soubor/Možnosti/Automatické vložení do složky oblíbené při určitém počtu použití dané položky v internetové aplikaci.

Hledání položek a exoprt Vyhledávání položek v katalogu je možné buď podle kódu položky, nebo podle jejího názvu (jména). Pokud se hledá podle kódu, tak stačí zadat jen prvních pár znaků kódu položky a program najde celou řadu položek začínajících tímto kódem. Pokud se hledá podle názvu, tak tam je třeba zadat jednotlivé pojmy z názvu položky, využít k tomu lze i samorozbalovací lištu s pojmy a počty jejich výskytů, a zároveň zohlednit i další parametry upřesňující výsledky hledání, jakými jsou např.: diakritika, přesná shoda slov apod.

Hromadný export položek z katalogu možný není, je umožněn pouze výstup po jednotlivých položkách a to pouze v rámci tisku anebo v PDF formátu.  

Část: Stavební rozpočet

Tvorba stavebního rozpočtu Před samotnou tvorbou stavebního rozpočtu je třeba si nejprve založit Novou stavbu, tím se otevře Krycí list stavby, který se vytváří automaticky podle toho, jaké položky se vyskytují ve stavebním rozpočtu. Pak se teprve může přistoupit k samotné tvorbě rozpočtu, kdy se v katalogu vybere položka, dá se příkazem Vložit do rozpočtu, kde se následně zadá množství a položka se stane součástí stavebního rozpočtu včetně skupiny, ze které v katalogu pochází.

Přesun hmot, sutí a montáž Položky přesun hmot a suti nebo montážní položky se dají do stavebního rozpočtu vložit samostatně nebo pak za pomoci využití automatické funkce sumarizující celkovou hmotnost pro vybrané položky, ke kterým se tento typ položky má použít.

Automatický import položek Internetová aplikace umožňuje automaticky ocenit slepý rozpočet zpracovaný ve formátu xls bez jakékoliv nutnosti přípravy šablon pro import. Internetová aplikace pak podle kódu položek dohledá shodu položek z katalogu cen stavebních prací a materiálů a podle zadaného množství jej automaticky ocení. V případě, že se kód neshoduje, tak nabídne alternativy položek, které je možné potvrdit nebo dovybrat a automatický import tak dokončit.

Práce s rozpočtem, krycí list rozpočtu S vytvořeným rozpočtem se dá různě pracovat, dají se v něm nastavovat různé rekapitulace po skupinách, podskupinách apod. anebo různě třídit. Zároveň je umožněno přepočítat celý rozpočet koeficientem. To co se bude v rozpočtu zobrazovat, je možné si přednastavit příkazem Položka/Zobrazené položky v rozpočtu, kde je k výběru celá řada dalších parametrů k položce, které pak budou vidět jak na monitoru, tak ve výstupu z internetové aplikace.

Krycí list rozpočtu se tvoří automaticky, podle toho jaké položky jsou již ve stavebním rozpočtu zpracovány, vždy se k němu dá vrátit příkazem Zobrazit/Krycí list rozpočtu. V Krycím listě se pak dá nastavit i sazba DPH a základní informace o samotné stavební zakázce.

Výkaz výměr Výkaz výměr se tvoří v internetové aplikaci automaticky z položek vložených do stavebních rozpočtů. Je třeba při zadávání položek do stavebního rozpočtu vždy zadat rozměr a zatrhnout příkaz Ve výkazu výměr. Toto se dá pak provést zpětně i hromadně příkazem Položka/Výkaz výměr/Vložit položky do výkazu výměr. Aby došlo ke kompletnímu zobrazení rozměrů ve výkazu výměr nebo následně i pak přímo ve stavebním rozpočtu, je třeba mít zatržené Rozměry pod příkazem Položka/Zobrazené položky v rozpočtu.

Třídění stavebního rozpočtu Pro výsledný stavební rozpočet nabízí program celou řadu rekapitulací: podskupiny a položky, skupiny a položky, jen skupiny, jen podskupiny nebo jen položky. Jen položky HSV a PSV. Zároveň je možné třídit stavební rozpočet vzestupně, sestupně nebo podle HSV a PSV.

Část: Harmonogram staveb

Tvorba harmonogramu staveb Před samotnou tvorbou harmonogramu staveb je třeba si označit položky, které přijdou do časového plánu stavby vložit a zadat plánovaný konec výstavby. Následně pak dojde k autometiskému vytvoření prvotní (neupravené) verze harmonogramu, kterou lze individuálně upravovat, tak aby zohlednila správnou koordinaci jednotlivých stavebních činností. Po úpravě se tak získá kontrola nad průběhem výstavby a rozložením pracovních zdrojů, včetně celkových nákladů po dnech, týdnech, měsících, kvartálech a rocích. Aplikace automaticky hlídá konec výstavby a umožňuje nastavovat délku trvání činností na základě normohodin, a počtu pracovních zdrojů, včetně vytváření technologických přestávek nebo pořadí jednotlivých stavebních činností.

Výstupy z harmonogramu staveb Výstupem pak je grafická a tabulková část harmonogramu stavby do formátu PDF nebo samotného tisku, včetně exportu tabulkové části harmonogramu do Excelu.

Část: Čerpání rozpočtu a fakturace

Čerpání rozpočtu Stavební rozpočet se automaticky zaznamenává i do části evidující čerpání rozpočtu, kde se dá pak přehledně sledovat čerpání jednotlichých položek a jejich fakturace.

Fakturace V rámci aplikace lze fakturovat veškerou odvedenou stavební činnosti ve formě daňového dokladu, zálohové faktury a faktury s přenesenou daňovou povinností. Samozřejmostí je možnost fakturovat libovolné množství za libovolnou cenu s libovolnou DPH a provádět i automatické dofakturování položek, kdy aplikace automaticky navrhne zbývající množství částečně fakturované položky. Veškeré faktury jsou pak evidovány v Knize faktur,
včetně možnosti sledování historie čerpání a získání tak okamžitého přehledu o fakturaci z dané zakázky. V rámci internetové aplikace se automaticky vytváří databáze dodavatelů a firem, které byly použity v rámci fakturace.

Výstupy z čerpání rozpočtu Výstupemz této části jsou jak samotné faktury, tak faktury se
soupisem provedených prací anebo sumarizační přehled čerpání rozpočtu ve formátu PDF, samotném tisku a v Excelu.

Lektor

Ing. Pavla Butorová

Absolventka ČVUT fakulty stavební působí od roku 1998 v nakladatelství Verlag Dashöfer. Od roku 2000 se podílí na vzniku a vývoji produktu Ceník stavebních prací, který mezi zákazníky dosahuje stále větší oblíbenosti. V současné době pro tento produkt vytváří uživatelské zázemí v podobě zdokonalování a vývoji nových funkcí programu. Dále pak působí jako odborný poradce pro uživatele tohoto programu.

e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle