Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázka obsahu:

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

25.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 05:22:44

Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední velké novele z roku 2017 v podání zástupců hlavních zúčastněných stran: - zaměstnavatelů, - poskytovatelů PLS, - místně příslušného státního zdravotního dozoru a správy - advokáta specializovaného na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce. Zvláštní pozornost bude věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní, tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na nálezu závěru. Jako tradičně velký prostor pro diskusi a výměnu zkušeností!

Kapitoly videa

loading

Motto:
zaměstnavatel smí zaměstnávat zaměstnance 
jen v souladu s jeho zdravotní způsobilostí k práci...


Seminář je určen zejména pro

 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
 • management BOZP, 
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb vč. praktických lékařů
 • vedoucí pracovníky,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce,
 • dotčené pracovníky ve školství.

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY SEMINÁŘE

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců   

Robert Křepinský
OS UNIOS, rada vlády pro BOZP

 • • současná legislativní úprava PLS a související předpisy
  • vymezení pracovnělékařských služeb a základní charakteristiky
  • volba poskytovatele a smluvní zajištění (§ 54 zákona č. 373/2011 Sb.)
  • povinnosti zaměstnavatele (§ 55 zákona č. 373/2011 Sb.)
  • povinnosti zaměstnance (§ 56 zákona č. 373/2011 Sb.)
  • posuzování zdravotní způsobilosti (§ 42 zákona č. 373/2011 Sb.)
  • náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky (§ 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • pracovnělékařská prohlídka – rozsah vyšetření (§ 7 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • prohlídka vstupní a periodická (§ 10 a § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) + periodická prohlídka u zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr - (§ 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • prohlídka mimořádná (§ 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • prohlídka výstupní a následná (§ 13 a § 14 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)

Pracovnělékařská péče necelé dva roky po novele předpisů – zkušenosti s poskytováním PLS, posudková činnost a její úskalí

MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků s důrazem na součinnost na ose:

registrující poskytovatel zdravotních služeb ⇒ zaměstnanec ⇒ poskytovatel a lékař poskytující pracovnělékařské služby ⇒ zaměstnanec ⇒ zaměstnavatel

Novelizace z pohledu poskytovatele upřesnila podmínky, za kterých jsou vykonávány PLS. Snížila administrativní zátěž, jak bylo deklarováno? Vyjasnila novela prováděcí vyhlášky 79/2013 Sb., nejasnosti, které vznikly s novelou zákona č. 373/2011 Sb., zejména ohledně posudků?

 • poskytovatelé pracovnělékařských služeb a jejich role v systému ochrany zdraví zaměstnanců,
 • poskytování PLS, dílčí úkony v rámci PLS,
 • pracovnělékařské prohlídky, součinnost s dalšími odbornými poskytovateli,
 • lékařské posudky a posudkové závěry, oprávněný poskytovatel, resp. posuzující lékař,
 • lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci,
 • postup a řízení při přezkoumání lékařského posudku. 

Lékařské posudky právně významné pro pracovněprávní vztahy

JUDr. Martin Mikyska
advokát se zaměřením na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce

Lékařské posudky a jejich důsledky pro práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele:

 • převádění zaměstnanců na jinou práci,
 • výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů,
 • výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů,
 • odstupné – tzv. 12 platů,
 • lékařské posudky významné pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • procedura od podezření na nemoc z povolání k jejímu ohlášení nebo neohlášení,
 • obrana zaměstnavatele nebo zaměstnance proti (ne)ohlášení nemoci z povolání.

Na závěr semináře zařazujeme vstupy místně příslušného orgánu státního dozoru a státní správy (typicky zdravotní odbor Krajského úřadu).

Lektor

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole. 

MUDr. Dana Kuklová,, CSc.

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru veřejné zdravotnictví, kdy obhájila atestační práci koncepčního zaměření "Pracovnělékařské služby v systému zdravotní péče v České republice". Je členkou Společnosti pracovního lékařství ČSL JEP. Věnuje se přednáškové činnosti a je autorkou popř. spoluautorkou řady článků zabývajících se problematikou ochrany zdraví při práci, pracovnělékařských služeb, posudkové péče, včetně posuzování zdravotní způsobilosti k práci, nemocí z povolání nebo posudkové péče pro účely nemocenského pojištění, problematikou aplikace právních předpisů v dané oblasti, při jejichž tvorbě dlouhodobě spolupracuje.

JUDr. Martin Mikyska

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

e-mailemodkaztisknout
Normální Velké Obří
záložkyPoznámkasdílet

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle